Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

wez-wyjdz
4867 e8da 350
Prague.
Reposted bymodalnaBrainy

July 20 2017

wez-wyjdz
2224 29a7 350
Reposted fromkjuik kjuik via100suns 100suns
wez-wyjdz
1170 884f 350
Reposted fromdailylife dailylife viawiks wiks
wez-wyjdz
wez-wyjdz
3311 5a23 350
Reposted fromjethra jethra viapikkumyy pikkumyy
wez-wyjdz
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viapikkumyy pikkumyy
wez-wyjdz
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo vianataliana nataliana
wez-wyjdz
7369 e479 350
Reposted fromserplesniowy serplesniowy via100suns 100suns

July 21 2017

wez-wyjdz
4867 e8da 350
Prague.
Reposted bymodalnaBrainy

July 20 2017

wez-wyjdz
2224 29a7 350
Reposted fromkjuik kjuik via100suns 100suns
wez-wyjdz
1170 884f 350
Reposted fromdailylife dailylife viawiks wiks
wez-wyjdz
wez-wyjdz
3311 5a23 350
Reposted fromjethra jethra viapikkumyy pikkumyy
wez-wyjdz
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viapikkumyy pikkumyy
wez-wyjdz
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo vianataliana nataliana
wez-wyjdz
2224 29a7 350
Reposted fromkjuik kjuik via100suns 100suns
wez-wyjdz
1170 884f 350
Reposted fromdailylife dailylife viawiks wiks
wez-wyjdz
wez-wyjdz
3311 5a23 350
Reposted fromjethra jethra viapikkumyy pikkumyy
wez-wyjdz
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl