Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

wez-wyjdz
7108 1495 350
Reposted fromverronique verronique viawiks wiks
wez-wyjdz
Prawda jest taka, że ktoś, kto nie przeżył zdrady, nie ma pojęcia o tym, jak bardzo upokarzające jest to doświadczenie. I nie chodzi wyłącznie o życie, które płynie inaczej od momentu, w którym się o niej dowiadujesz, ale o to poprzednie, które zaczynasz kwestionować. Ile to trwało? Naprawdę pół roku czy może dłużej? Czy zaczął rano podskakiwać z jej powodu? (...) Zaczynasz się zastanawiać nad swoim udziałem, bo przecież, tłumaczysz sobie, zdrada nie bierze się z próżni, tylko z braku, a to dwa zupełnie inne rodzaju niczego. Czy go zaniedbywałam? Czy byłam nudna w łóżku? Co też może mieć ona, czego nie mam ja?
— Małgorzata Hayles
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainyou inyou
wez-wyjdz
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viainyou inyou
wez-wyjdz
8297 dd2d 350
Reposted fromcalifornia-love california-love
wez-wyjdz
bardzo chciałbym być teraz z Tobą
Reposted fromspes spes viaExplorers Explorers

April 22 2017

wez-wyjdz
wez-wyjdz
2391 f7a6 350
wez-wyjdz
5161 670e 350
Reposted fromtfu tfu viapsychoza psychoza

April 21 2017

wez-wyjdz
9462 6565 350
Reposted fromremeeember remeeember via100suns 100suns
wez-wyjdz
1085 53ee 350
Reposted fromnezavisan nezavisan vianataliana nataliana
wez-wyjdz
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane vianataliana nataliana
6379 6f84 350
Reposted fromLittleJack LittleJack
wez-wyjdz
6617 80ad 350
Reposted fromkarahippie karahippie viakiks kiks
wez-wyjdz
7812 f21a 350
Reposted fromznikajac znikajac viakiks kiks

April 20 2017

wez-wyjdz
2461 e243 350
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
wez-wyjdz
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viakiks kiks
wez-wyjdz
9786 4530 350
malo istotne
Reposted frompankamien pankamien viasiostry siostry
wez-wyjdz
8687 b982 350
Reposted fromrol rol viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 19 2017

wez-wyjdz
3710 c127 350
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
wez-wyjdz
2612 d4cb 350
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl